born

Klasse: A Vorig 13-10-2020 Totaal
Naam Gemid Hout Bal Gemid Hout Bal Gemid
1 Johan Dijkman 6.22 120 20 6.00 866 140 6.19
2 Bettie Jebbink 5.58 0 0 0.00 223 40 5.58
3 Tilly Kruit 5.44 104 20 5.20 757 140 5.41
4 Annet Jonkers 5.34 106 20 5.30 640 120 5.33
5 Janny Kreulen 4.17 107 20 5.35 607 140 4.34
Hoogste serie 120 Johan Dijkman
Klasse: B Vorig 13-10-2020 Totaal
Naam Gemid Hout Bal Gemid Hout Bal Gemid
1 Marie van de Vegt 4.33 0 0 0.00 433 100 4.33
2 Free Rutten 4.37 82 20 4.10 344 80 4.30
3 Roel Jansen 3.85 88 20 4.40 319 80 3.99
4 Annette Meekes 2.40 60 20 3.00 348 140 2.49
5 Janny Jansen 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Hoogste serie 120 Johan Dijkman